O nas

Fundacja ma na celu prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, środowiska społecznego, w szczególności na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców, budowanie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez promowanie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i organi­za­cji pozarządowych oraz zbliżania narodów i państw Europy.

O nas

Prezesem Zarządu Fundacji jest Ewa Lalak,
Przewodniczącym Rady Programowej Anna Dąbrowska,
Fundatorem Artur Kwapiński.
Fundacja ma na celu dobro Rzeczpospolitej Polskiej, zachowywanie i umacnianie tradycyjnych wartości, a w szczególności: podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców. Budowaniem społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie działań mających na celu partnerstwo instytucji publicznych, komercyjnych i organizacji pozarządowych.